Phiên bản cập nhật

CloudXCS 3.3.0 | 05/03/2024 | EXAD

Chúng tôi đã phát hành phiên bản cập nhật CloudXCS 3.3.0 Nội dung cập nhật: [...]

CloudXCS 3.2.0 | 12/12/2023 | Improve Performance

Thứ 3, ngày 12/12/2023, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật CloudXCS 3.2.0 [...]

CloudXCS 3.0.0 | 31/07/2023 | New Dashboard

Thứ 2, ngày 31/07/2023, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật CloudXCS 3.0.0 [...]

CloudXCS 2.11.0 | 09/05/2023 | Preferred Agent

Thứ 3, ngày 09/05/2023, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật CloudXCS 2.11.0 [...]

CloudXCS 2.10.0 | 21/02/2023 | Feedback

Thứ 3, ngày 21/02/2023, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật CloudXCS 2.10.0 [...]

CloudXCS 2.9.1 | 30/09/2022 | Realtime & Dashboard

Thứ 6, ngày 30/09/2022, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật CloudXCS 2.9.1 [...]