CloudXCS 2.9.1 | 30/09/2022 | Realtime & Dashboard

Thứ 6, ngày 30/09/2022, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật CloudXCS 2.9.1

Cập nhật:

1. CXCS:

– Fix bug giao diện

– Đổi tên menu Realtime -> Monitor (Realtime, Agent Online, Dashboard)

Realtime:

– Ghim queue yêu thích

ghim-queue

– Đồng bộ trạng thái BUSY trên tất cả các queue của agent

– Chỉ hiển thị Queue Waitting có data, nếu không có queue nào có call chờ, hiển thị “No Call Waiting”

– Hiển thị tooltip tên Agent khi trỏ chuột vào AgentIDSetting

tooltip

Setting:

– Pause Reason: thay đổi cách save và edit pause Reason Name từ auto sang click button -> tường minh các action

pause-reason

– Queue: Thay đổi cách save và edit Queue Name từ auto sang click button -> tường minh các action

Dashboard:

– Đổi giao diện thân thiện

– Ghim cố định dòng tính tổng số lượng, khi scroll cũng không thay đổi

dashboard-3.9.1

Campaign:

– Thêm phần Import Lead của một Campaign xác định cần import (không cần tên Campaign)

import-lead-campaign

2. CALL:

– Cập nhật về việc agent không gọi ra bằng điện thoại/ softphone trực tiếp mà cần gọi trên ứng dụng XAD