Điều khoản sử dụng dịch vụ

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ BÊN DƯỚI ĐÂY CÓ HIỆU LỰC CHO CẢ KHÁCH HÀNG CHÍNH THỨC VÀ KHÁCH HÀNG DÙNG THỬ

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

Bằng cách truy cập vào Website này, người sử dụng đã xác nhận chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Các từ ngữ dưới đây áp dụng cho việc sử dụng trang web này và bất kỳ trang web, trang, diễn đàn, wiki, blog, trang thiết bị, dịch vụ, hoặc khả năng liên kết với các điều khoản, hoặc có thể truy cập vào hoặc bằng bất kỳ tên miền thuộc sở hữu của CÔNG TY TNHH CNTT ĐỒNG NHẤT (sau đây gọi là DNTG). Bằng cách truy cập vào Website này, người dùng chấp nhận các điều khoản và điều kiện. DNTG có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng theo thời gian theo quyết định riêng của nó, mà thay đổi này sẽ được coi là chấp nhận sử dụng tiếp theo. Trong trường hợp có vi phạm các Điều khoản sử dụng, DNTG có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục có sẵn của pháp luật và công bằng đối với vi phạm như vậy. Những điều khoản sử dụng, vì chúng có thể được sửa đổi bởi DNTG, áp dụng cho tất cả khách truy cập vào trang Web, cả bây giờ và trong tương lai. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện, thực tiễn và chính sách được quy định dưới đây, không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Website DNTG hoặc bất kỳ trang của nó.

Bạn thừa nhận rằng các điều khoản trong hợp đồng giữa Bạn và DNTG, đôi khi là hợp đồng điện tử và không có chữ ký của Bạn và DNTG, nhưng một khi bạn đã chấp thuận dịch vụ thì hợp đồng điện tử vẫn có giá trị pháp lý như hợp đồng được ký kết giữa Bạn và DNTG.

MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ Cloud XCS® hoặc các dịch vụ cho thuê khác hiện đang được cung cấp trên website www.cloudpbx.vn là sản phẩm đăng ký bảo hộ, được cung cấp, sở hữu và quản lý của DNTG.

“Dịch vụ” bao gồm (a) Trang web, (b) hệ thống hỗ trợ Cloud XCS®, công cụ và Cloud XCS API, và (c) các dịch vụ khác được cung cấp cho bạn thông qua các trang web dựa trên các gói dịch vụ bạn đăng ký, bao gồm tất cả phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, và các nội dung khác được cung cấp thông qua các trang web, hoặc phát triển thông qua các API (gọi chung là “Nội dung”). Bất kỳ tính năng mới được thêm vào hoặc tăng các dịch vụ cũng phải theo các quy định.

Các dịch vụ cũng có thể bao gồm hỗ trợ cơ bản hoặc mở rộng dựa trên các gói dịch vụ. Cloud XCS cung cấp tỉ lệ khả dụng của dịch vụ tốt nhất ngoại trừ một trong các trường hợp sau: (a) kế hoạch thời gian tạm dừng được thông báo trước, hoặc (b) bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ nào không có sẵn hoặc ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như, thiên tai, quy định của chính phủ, chiến tranh hoặc bất kỳ tình trạng bất ổn xã hội nào, hoặc lỗi kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

ĐIỀU KIỆN CHUNG/TRUY CẬP & SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Theo các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này, Bạn đồng ý chỉ truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn.

Tất cả quyền, thông tin truy cập và sử dụng dịch vụ do DNTG cung cấp cho bạn ở quan hệ cho thuê, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ về sản phẩm vẫn thuộc về độc quyền cho DNTG và nhà cung cấp bên thứ ba (được chứng nhận).

Bạn đồng ý không cung cấp (a) Giấy phép, cấp phép, bán, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, thời gian chia sẻ hoặc khai thác thương mại cho bất kỳ bên thứ ba, trừ khi được chấp thuận bằng văn bản của DNTG và theo điều khoản quy định; (b) sử dụng các dịch vụ xử lý dữ liệu thay cho bất kỳ bên thứ ba, (c) sửa đổi, điều chỉnh hoặc tấn công (hack) Dịch Vụ, hoặc tìm cách để đạt được quyền truy cập trái phép vào các dịch vụ hoặc các hệ thống liên quan khác hoặc các mạng; (d) sử dụng Dịch vụ cho mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn để vi phạm bất kỳ quyền người riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ người nào, hoặc gửi thư rác hoặc các tin nhắn khác trùng lặp hoặc không được vi phạm pháp luật, (e) sử dụng dịch vụ bằng bất cứ cách nào nhằm cản trở hoặc phá vỡ sự toàn vẹn của dịch vụ; (f) cố gắng để giải mã, dịch ngược, đảo ngược hoặc cố gắng khám phá ra các mã nguồn của phần mềm phục vụ cho mục đích cá nhân và vi phạm luật sở hữu trí tuệ; (g) sử dụng Dịch vụ để tải lên, liên kết đến, gửi hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung trái pháp luật, phân biệt chủng tộc, hận thù, khiêu dâm, phân biệt đối xử, hoặc có chứa bất kỳ loại virus, malware, trojan, hoặc bất kỳ chươn trình tương tự khác có tác hại đến phần mềm; hoặc (h) sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản.

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, tin nhắn hoặc các tài liệu khác mà bạn gửi hoặc được truyền qua Dịch Vụ. Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì mật tên đăng nhập và tài khoản của bạn, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra đăng nhập hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một (1) người, và rằng bạn sẽ không chia sẻ một đăng nhập duy nhất giữa nhiều người.

DNTG không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều khoản nào không được quy định trong quy định này.

Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý rằng (a) Dịch vụ không nhằm mục đích hỗ trợ hoặc thực hiện cuộc gọi khẩn cấp cho bất kỳ dịch vụ khẩn cấp nào như 113, 114, 155… (b) DNTG sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, bồi thường thiệt hại hoặc mất mát, phát sinh khác từ hoặc liên quan đến bạn (hoặc bạn khách hàng) trong trường hợp bạn chia sẽ dịch vụ với bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, (c) Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của bạn trong Cloud XCS theo đúng quy định của pháp luật áp dụng trong thẩm quyền của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn để ghi âm điện thoại và các luật nghe lén, và (d) Bạn sẽ bảo vệ, giữ vô hại và bồi thường DNTG chống lại bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào đã nêu trên. Cloud XCS có thể vô hiệu hóa các số điện thoại được cung cấp cho bạn nếu không sử dụng hoặc chưa được tận dụng đáng kể trong vòng 60 ngày, hoặc nếu dịch vụ của bạn là nếu không bị đình chỉ, chấm dứt hoặc hủy bỏ theo Điều khoản này.

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong việc cung cấp dịch vụ của bạn Cloud XCS sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ an ninh, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn và các dữ liệu cá nhân của bạn cho người dùng cuối. Những biện pháp bảo vệ bao gồm mã hóa dữ liệu của bạn trong truyền tải (sử dụng SSL hoặc công nghệ tương tự), trừ một số tích hợp bên ngoài thứ ba mà không hỗ trợ mã hóa, mà bạn có thể liên kết với Dịch vụ theo sự lựa chọn của bạn.

Bạn đồng ý rằng Cloud XCS có thể truy cập thông tin tài khoản của bạn để đáp ứng với yêu cầu dịch vụ của bạn. Chúng tôi mọi thông tin cá nhân không được bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức trừ khi có yêu cầu hoặc bắt buộc của pháp luật hoặc được sự đồng ý của Bạn, hoặc theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật Cloud XCS.

Bạn cho phép Cloud XCS sử dụng logo công ty của bạn trong trang web của chúng tôi và các thông tin về công ty (không bao gồm thông tin bảo mật nêu trên) để xác định mình như là một người sử dụng đã đăng ký Dịch Vụ của chúng tôi.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mỗi bên phải duy trì tất cả các quyền, danh nghĩa và lợi ích đối với tất cả các sản phẩm, bằng sáng chế liên quan như sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, bí mật thương mại của cả hai bên, bất kỳ tài sản trí tuệ khác và / hoặc quyền sở hữu (gọi chung là “Sở hữu trí tuệ Quyền “). Các quyền được cấp để sử dụng các dịch vụ theo các điều khoản không bao gồm bất kỳ quyền bổ sung nào trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, hoặc trong bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ liên quan nào. Cloud XCS® có cung cấp phần mềm miễn phí cho khách hàng và người dùng trên toàn thế giới nhằm phục vụ kết nối với dịch vụ của chúng tôi và những sản phẩm và dịch vụ khác Cloud XCS®, logo được sử dụng hoặc hiển thị trên các dịch vụ được đăng ký bảo hộ cho DNTG (gọi chung là “Nhãn hiệu”), và bạn chỉ có thể sử dụng nhãn hiệu đó để xác định mình như là một khách hàng và người sử dụng Dịch vụ; Bạn không có quyền hoặc cố gắng trong thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai yêu cầu hưởng bất kỳ quyền thương mại nào đối với các nhãn hiệu, thương hiệu và làm suy giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với khách hàng khác, hoặc sử dụng các nhãn hiệu, thương hiệu của chúng tôi để bêu xấu hoặc xuyên tạc dịch vụ hoặc sản phẩm của Cloud XCS®.

DỊCH VỤ BÊN THỨ 3

Các trang web bên ngoài. Dịch vụ chúng tôi cung cấp có thể chứa các liên kết, hoặc có thể cho phép bạn kết nối và sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, hoặc các dịch vụ phần mềm theo các điều khoản và điều kiện quy định riêng biệt (gọi chung là “Dịch vụ khác”) kết hợp với dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn quyết định truy cập và sử dụng dịch vụ khác như vậy, chúng tôi khuyên rằng việc sử dụng của bạn là chỉ theo những điều khoản và điều kiện của các dịch vụ khác, và chúng tôi không chịu trách nhiệm, và cũng có quyền miễn trừ trách nhiệm như những dịch vụ khác vậy bao gồm bất kỳ nội dung hay cách mà họ xử lý các dữ liệu của bạn. Cloud XCS® không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến truy cập của bạn hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ khác như vậy.

Tích hợp. Các dịch vụ có thể có các tính năng cho phép tương tác và/hoặc tích hợp với các dịch vụ khác (chẳng hạn như các dịch vụ truyền thông xã hội như Salesforce, Zendesk, HappyFox, Freshdesk hoặc Desk.com) được tích hợp trực tiếp Cloud XCS® của bạn. Để tận dụng lợi thế của các tính năng này, bạn sẽ được yêu cầu phải đăng ký hoặc đăng nhập vào dịch vụ khác như trên các trang web của mình. Bằng cách cho phép các dịch vụ của bên thứ ba tích hợp trong Dịch vụ Cloud XCS®, và ngược lại bạn cho phép Cloud XCS® để chuyển thông tin đăng nhập của bạn cho những dịch vụ khác cho mục đích này.

HÓA ĐƠN, THAY ĐỔI DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

Hóa đơn và Thanh toán. Các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở hợp đồng kinh tế hoặc Pay-as-you-go (thông qua thẻ tín dụng – hiện tại chưa sử dụng phương thức này và sẽ được thông báo khi có hiệu lực). Nếu bạn không thực hiện thanh toán cho Cloud XCS® dưới bất kỳ phương thức nào trước khi hết hạn của thời gian dùng thử miễn phí, tài khoản của bạn sẽ tạm ngưng hoạt động cho đến khi thông tin thanh toán và ủy nhiệm chi được xác nhận. Bạn sẽ được chúng tôi thông báo vào mỗi kỳ thanh toán. Sau đó, một khi thanh toán của bạn đã được xác nhận thì tài khoản của bạn sẽ gia hạn tự động dựa trên chu kỳ thay đổi gói dịch vụ của bạn. Các dịch vụ cung cấp một giao diện cho chủ sở hữu tài khoản để thay đổi thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng (ví dụ khi cần cập nhật thông tin). Các chủ sở hữu tài khoản sẽ nhận được thông báo và hóa đơn thanh toán theo từng kỳ thanh toán, hoặc bạn có thể theo dõi lịch sử thanh toán trong phần quản lý tài khoản của mình.

Thay đổi dịch vụ. Nếu bạn chọn để nâng cấp gói dịch vụ hoặc số lượng người dùng của bạn trong thời gian đăng ký, bất kỳ chi phí tăng thêm sẽ được tính theo tỷ lệ trong thời hạn còn lại của thời gian đăng ký và tính phí vào tài khoản của bạn. Sau đó, khoản phí này sẽ được tính vào chu kỳ thanh toán tiếp theo của bạn. Bạn lưu ý rằng chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho bạn nếu (1) Hủy dịch vụ trước thời hạn đăng ký (2) Hạ cấp gói dịch vụ thấp hơn. Không có trường hợp ngoại lệ nào và quy định sẽ được thực hiện cho tất cả khách hàng như nhau vì để giảm chi phí quản lý hành chính của chúng tôi xuống mức thấp nhất thì ngược lại lợi ích của khách hàng là cao nhất. Kế hoạch thay đổi gói dịch vụ thấp hơn có thể gây ra sự mất mát về dữ liệu, nội dung, tính năng và Cloud XCS® không khuyến cáo cũng như không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn thất đó. Nhưng nếu bạn cần phải sử dụng lương dữ liệu khách hàng này thì có thể liên hệ với Cloud XCS® để có báo giá chi phí hợp lý.

Phí quá hạn thanh toán. Nếu bạn không thanh toán phí dịch vụ đúng hạn hoặc chậm hơn bảy (07) ngày thì dịch vụ của bạn sẽ bị tạm dừng, nếu chậm hơn ba mươi (30) ngày thì tài khoản của bạn sẽ bị tạm dừng và bạn sẽ phải thanh toán một khoản phí tương tự như khởi tạo lại tài khoản mới nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản. Và nếu quá hạn thanh toán ba (03) tháng thì tài khoản của bạn sẽ bị hủy bỏ, mọi thông tin và dữ liệu khách hàng của bạn sẽ hoàn toàn xóa khỏi hệ thống và chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu này.

Bảo mật thanh toán. Trong trường hợp sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, Cloud XCS® sử dụng một công ty trung gian có đủ chức năng và thẩm quyền để quản lý, xử lý thẻ tín dụng và công ty trung gian này không được phép để lưu trữ, giữ lại, hoặc sử dụng thông tin thanh toán của bạn ngoại trừ việc xử lý thông tin thẻ tín dụng của bạn cho Cloud XCS®. Để biết thêm thông tin về hoạt động thanh toán của chúng tôi và các thông tin cá nhân của bạn vui lòng truy cập Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thuế. Trừ khi có quy định khác, chi phí thanh toán cho chúng tôi không bao gồm bất kỳ khoản thuế, các khoản thu, thuế giá trị gia tăng, chi phí ngân hàng (gọi chung là “thuế”). Bạn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ chi phí cho Cloud XCS®. Và chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn vào mỗi kỳ thanh toán.

HỦY VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Nếu bạn cảm thấy Cloud XCS® không phù hợp với bạn, thì bạn hoàn toàn có thể hủy bỏ tài khoản của mình như sau (1) Không sử dụng và dịch vụ tự động hết hạn và hủy bỏ (2) Gửi yêu cầu đề nghị hủy dịch vụ cho chúng tôi trong mục Liên hệ trong thanh Menu của giao diện quản lý (Supervisor). Trong cả hai trường hợp chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và xác nhận yêu cầu của bạn thông qua Email hoặc văn bản cụ thể với người đại diện của công ty / cá nhân (trong hợp đồng đã ký) trước khi chính thức hủy dịch vụ. Nội dung, cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn được chúng tôi bảo vệ tuyệt đối trong thời gian sử dụng dịch vụ.

Phí quá hạn thanh toán. Nếu bạn không thanh toán phí dịch vụ đúng hạn hoặc chậm hơn bảy (07) ngày thì dịch vụ của bạn sẽ bị tạm dừng, nếu chậm hơn ba mươi (30) ngày thì tài khoản của bạn sẽ bị tạm dừng và bạn sẽ phải thanh toán một khoản phí tương tự như khởi tạo lại tài khoản mới nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản. Và nếu quá hạn thanh toán ba (03) tháng thì tài khoản của bạn sẽ bị hủy bỏ, mọi thông tin và dữ liệu khách hàng của bạn sẽ hoàn toàn xóa khỏi hệ thống và chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu này.

QUYỀN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Các dịch vụ, bao gồm cả các trang web và nội dung hoặc các ứng dụng, dịch vụ khác được cung cấp mà không có bất kỳ sự bảo đảm nếu có sự thay đổi về quy định trong pháp luật, thiên tai ngoài kiểm soát, và rõ ràng Cloud XCS® có quyền miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp bất khả kháng này bao gồm: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, các lý do kiểm dịch, cấm vận và các thay đổi của pháp luật hiện hành từ ngày ký kết hợp đồng. Bạn thừa nhận rằng Cloud XCS® không thể đảm bảo 100% rằng các dịch vụ sẽ không bị mất, tỉ lệ khả dụng nhanh chóng, an toàn, không có lỗi hoặc bị virus hoặc hacker tấn công.

Trong một số khu vực, văn phòng, tòa nhà hoặc bất cứ vị trí địa lý nào có sự quản lý về hạ tầng kết nối Internet, đôi khi bạn sẽ bị hạn chế do bộ phận quản lý tại đó và tạo ra một số hạn chế cho bạn khi sử dụng dịch vụ Cloud XCS®. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp như vậy hoặc tương tự như vậy, đồng thời sẽ tư vấn cho bạn cách thức cải thiện tình trạng cũng như phương thay thế (nếu cần) để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

CHUYỂN NHƯỢNG; CAM KẾT

Một trong hai bên có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản, toàn bộ hoặc một phần, không hạn chế, chuyển nhượng lại dịch vụ cho bên thứ ba theo quy định của các điều khoản nêu trên. Những điều khoản thay thế cho các phiên bản trước đó hoặc bất kỳ cuộc thảo luận khác, thỏa thuận và thống nhất bằng văn bản giữa các bên. Chúng tôi có thể sửa đổi thời hạn hợp đồng và dịch vụ, thông tin tài khoản đăng ký để dịch vụ có hiệu lực ngay sau khi chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi và hướng dẫn bạn cách sử dụng dịch vụ sau đó.

QUAN HỆ GiỮA CÁC BÊN

Quan hệ giữa các bên là quan hệ độc lập. Những điều khoản trên không có hiệu lực cho các mối quan hệ như đối tác, nhượng quyền thương mại, liên doanh, đại lý, mối quan hệ ủy thác hoặc quan hệ lao động (nhân viên).

TRANH CHẤP & ĐIỀU CHỈNH

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Hai bên sẽ cùng nhau phối hợp, thương lượng và giải quyết các tranh chấp (nếu có) trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh bổ sung hoặc sửa đổi bản hợp đồng này đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của hai bên. Trường hợp phát sinh bất đồng mà hai bên không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra Tòa án kinh tế Tp. Hồ Chí Minh phân xử, quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện và án phí sẽ do bên có lỗi chịu.

Chi phí phát sinh cho việc tranh chấp này sẽ được xác minh theo từng trường hợp cụ thể.