Chính sách chống tham nhũng

CÔNG TY TNHH CNTT ĐỒNG NHẤT (sau đây gọi là DNTG) và các công ty thành viên (VOIPMART, CLOUDPBX) ủng hộ nỗ lực chống tham nhũng dưới mọi hình thức.

Như một phần trong cam kết của mình, chúng ta không để không xảy ra và/hoặc giảm nạn tham nhũng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày một trong sạch hơn. DNTG cùng các công ty thành viên và tất cả nhân viên của mình (sau đây gọi chung là “chúng ta”) phản đối các hành vi tham nhũng dưới mọi hình thức và kiên quyết phản đối hành vi hối lộ nhằm góp phần thúc đẩy quản trị tốt, phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội ở những nơi DNTG hoạt động. Chúng ta cam kết hoạt động có đạo đức, tuân thủ pháp luật và chuyên nghiệp theo đúng những quy định của Chính sách Chống Tham nhũng này.

Chính sách áp dụng cho toàn bộ con người và hoạt động của DNTG. Tất cả các đối tác và nhân viên được yêu cầu đọc, hiểu và tuân thủ chính sách này.

Chính sách này được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị của DNTG.

Trọng tâm của Chính sách Chống Tham nhũng này như sau:

Chúng ta nghiêm cấm các nhân viên và người trung gian của mình thực hiện việc đưa, đề nghị hoặc nhận các khoản hối lộ, chung chi hay bất cứ thứ gì có giá trị với bất cứ tổ chức hay cá nhân nào để có được hay duy trì một cách sai trái các hợp đồng, hoạt động kinh doanh, sự chấp thuận của chính phủ, thuế ưu đãi và các quyết định hải quan ưu ái , hoặc để đảm bảo bất kỳ lợi thế kinh doanh sai trái nào khác. Nghiêm cấm các khoản hối lộ, lại quả, cũng như các khoản chung chi hay lợi ích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức gây ảnh hưởng đến uy tín, doanh thu và hoạt động kinh doanh của Chúng ta.

 Cụ thể hơn, chúng ta sẽ không tham gia hoặc có liên quan đến bất kỳ hoạt động nào sau đây:

  1. Hối lộ

Hối lộ được hiểu là các hành vi hối lộ dưới mọi hình thức, bao gồm đề nghị, hứa hẹn, đưa, nhận hoặc gạ gẫm các khoản tiền nhằm đạt được một lợi thế kinh doanh phi pháp. Việc hối lộ người khác thông qua đề nghị, hứa hẹn hoặc cho tặng lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác nhằm gạ gẫm hoặc trao thưởng để người đó thực hiện một chức năng hoặc hoạt động phi pháp liên quan, hay việc chấp nhận lợi ích đó đều được coi là thực hiện một chức năng hoạt hoạt động phi pháp. Việc đề nghị, đồng ý nhận hoặc chấp nhận hối lộ dẫn đến hành vi phi pháp của chức năng hoặc hoạt động liên quan cũng được coi là hành vi hối lộ. Việc nhận hối lộ thông qua đề nghị, đồng ý nhận hoặc chấp nhận lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác đều được coi là hành vi thực hiện chức năng hoặc hoạt động phi pháp.

  1. Đóng góp chính trị

Việc hứa hẹn, trao tặng hoặc kêu gọi các khoản đóng góp cho các đảng chính trị, hoặc các tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào chính trị như một hình thức che giấu cho hành vi hối lộ.

  1. Đóng góp từ thiện

Việc hứa hẹn, trao tặng hoặc kêu gọi các khoản đóng góp từ thiện hoặc liên quan đến các quỹ bảo trợ từ thiện như một hình thức che giấu cho hành vi hối lộ.

  1. Tài trợ, Quà tặng, hình thức tiếp đón và ăn ở

Đề nghị hoặc chấp nhận các quà tặng, hình thức tiếp đãi hoặc ăn ở như một hình thức che giấu cho hành vi hối lộ.

  1. Các khoản thanh toán nhằm mục đích tạo thuận lợi (hay còn gọi là các khoản tiền “bôi trơn”)

Các khoản tiền “bôi trơn” dù nhỏ, dưới hình thức đề nghị, hứa hẹn hoặc biếu tặng các lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác nhằm tạo thuận lợi cho các chu trình hoạt động đã được phép, đều cấu thành các hành vi hối lộ và vi phạm và theo đó đều là các hành vi bị cấm