So sánh chi tiết gói dịch vụ CloudXCS

Hãy tìm gói dịch vụ phù hợp cho bạn

Tìm hiểu chi tiết mỗi gói dịch vụ sẽ mang lại gì cho bạn

        Đăng ký ngay hôm nay       

Danh mục tính năng
 • Tinh năng tiêu chuẩn / Standard features
 • Unlimited Concurrent Calls
 • IVR, ACD Queue, MoH
 • Standard call functions
 • Remote Agent
 • Inbound Caller ID
 • Blacklist / Call Blocking
 • PSTN / SIP Trunk
 • SIM Gateway/Box
 • End-Points
 • Voicemail to Email
 • Emergency Mode
 • Business/Non-Business hours
 • Forward to Mobile No.
 • Call Recording
 • Tính năng nâng cao / Advanced features
 • XCS Agent Desktop (XAD)
 • Click to Call
 • Realtime Monitor (Desktop)
 • Dashboard (Desktop)
 • Dashboard (Mobile)
 • Single Sign On (SSO)
 • IVR Report
 • Định tuyến cuộc gọi / Advanced Call Routing
 • IVR-based call Routing
 • Group-based call Routing
 • Time-based call Routing
 • Round robin call Routing
 • Load balanced Call Routing
 • Randomly Call Routing
 • Skills-based call Routing
 • Chăm sóc khách hàng / Customer Care
 • XCS Contact Management (XCS)
 • CTI Pop-up
 • Ticket Management
 • Solutions
 • Dynamic list
 • Call History
 • Call Script
 • Pause with reasons
 • Call Summary
 • Wrap-up Time
 • IVR Report
 • CSAT (Customer Satisfaction)
 • Queue Transfer / Escalation
 • Bán hàng / Telesales, Telemarketing
 • XCS Contact Management (XCM)
 • Campaign(s) Management
 • Hiding Phone Number
 • Leads assignment
 • CTI Pop-up
 • Questionnaires
 • Call Script
 • Click2Call Dialer
 • Call Back Time
 • CSAT (Customer Satisfaction)
 • Auto Dialer
 • Giám sát & Thống kê / Monitoring & Statistics
 • Calls Report(s) & Statistics
 • Graphic Report(s)
 • Export to *.csv, *.pdf
 • Historical Reporting
 • Ticket Reporting
 • Leads Management
 • Realtime Monitor (Desktop)
 • Dashboard (Desktop)
 • Dashboard (Mobile)
 • Tích hợp ứng dụng / Integrations
 • XCS Contact Management (XCM)
 • CTI Pop-up
 • CRM, CMS, ERp, 3rd DB, SaaS
 • Helpdesks Integration
 • E-Commerce Integration
 • Knowledge Base Integration
 • API(s) Integration
 • Dịch vụ mở rộng / Add-ons services
 • Extend Recording Time
 • Customized greetings
 • DID Number
 • Service/Toll Free
 • Gói dịch vụ mở rộng có phí
 
Express
for Small Team
 • Tinh năng tiêu chuẩn / Standard features

 • Unlimited Concurrent Calls

 • IVR, ACD Queue, MoH

 • Standard call functions

 • Remote Agent

 • Inbound Caller ID

 • Blacklist / Call Blocking

 • PSTN / SIP Trunk

 • SIM Gateway/Box

 • End-Points

 • Voicemail to Email

 • Emergency Mode

 • Business/Non-Business hours

 • Forward to Mobile No.

 • Call Recording

  30 ngày

 • Tính năng nâng cao / Advanced features

 • XCS Agent Desktop (XAD)

 • Click to Call

 • Realtime Monitor (Desktop)

 • Dashboard (Desktop)

 • Dashboard (Mobile)

 • Single Sign On (SSO)

 • IVR Report

 • Định tuyến cuộc gọi / Advanced Call Routing

 • IVR-based call Routing

 • Group-based call Routing

 • Time-based call Routing

 • Round robin call Routing

 • Load balanced Call Routing

 • Randomly Call Routing

 • Skills-based call Routing

 • Chăm sóc khách hàng / Customer Care

 • XCS Contact Management (XCS)

 • CTI Pop-up

 • Ticket Management

 • Solutions

 • Dynamic list

 • Call History

 • Call Script

 • Pause with reasons

 • Call Summary

 • Wrap-up Time

 • IVR Report

 • CSAT (Customer Satisfaction)

 • Queue Transfer / Escalation

 • Bán hàng / Telesales, Telemarketing

 • XCS Contact Management (XCM)

 • Campaign(s) Management

 • Hiding Phone Number

 • Leads assignment

 • CTI Pop-up

 • Questionnaires

 • Call Script

 • Click2Call Dialer

 • Call Back Time

 • CSAT (Customer Satisfaction)

 • Auto Dialer

 • Giám sát & Thống kê / Monitoring & Statistics

 • Calls Report(s) & Statistics

 • Graphic Report(s)

 • Export to *.csv, *.pdf

 • Historical Reporting

 • Ticket Reporting

 • Leads Management

 • Realtime Monitor (Desktop)

 • Dashboard (Desktop)

 • Dashboard (Mobile)

 • Tích hợp ứng dụng / Integrations

 • XCS Contact Management (XCM)

 • CTI Pop-up

 • CRM, CMS, ERp, 3rd DB, SaaS

 • Helpdesks Integration

 • E-Commerce Integration

 • Knowledge Base Integration

 • API(s) Integration

 • Dịch vụ mở rộng / Add-ons services

 • Extend Recording Time

 • Customized greetings

 • DID Number

 • Service/Toll Free

 • Gói dịch vụ mở rộng có phí

Standard
for Growing Team
 • Tinh năng tiêu chuẩn / Standard features

 • Unlimited Concurrent Calls

 • IVR, ACD Queue, MoH

 • Standard call functions

 • Remote Agent

 • Inbound Caller ID

 • Blacklist / Call Blocking

 • PSTN / SIP Trunk

 • SIM Gateway/Box

 • End-Points

 • Voicemail to Email

 • Emergency Mode

 • Business/Non-Business hours

 • Forward to Mobile No.

 • Call Recording

  30 ngày

 • Tính năng nâng cao / Advanced features

 • XCS Agent Desktop (XAD)

 • Click to Call

 • Realtime Monitor (Desktop)

 • Dashboard (Desktop)

 • Dashboard (Mobile)

 • Single Sign On (SSO)

 • IVR Report

 • Định tuyến cuộc gọi / Advanced Call Routing

 • IVR-based call Routing

 • Group-based call Routing

 • Time-based call Routing

 • Round robin call Routing

 • Load balanced Call Routing

 • Randomly Call Routing

 • Skills-based call Routing

 • Chăm sóc khách hàng / Customer Care

 • XCS Contact Management (XCS)

 • CTI Pop-up

 • Ticket Management

 • Solutions

 • Dynamic list

 • Call History

 • Call Script

 • Pause with reasons

 • Call Summary

 • Wrap-up Time

 • IVR Report

 • CSAT (Customer Satisfaction)

 • Queue Transfer / Escalation

 • Bán hàng / Telesales, Telemarketing

 • XCS Contact Management (XCM)

 • Campaign(s) Management

 • Hiding Phone Number

 • Leads assignment

 • CTI Pop-up

 • Questionnaires

 • Call Script

 • Click2Call Dialer

 • Call Back Time

 • CSAT (Customer Satisfaction)

 • Auto Dialer

 • Giám sát & Thống kê / Monitoring & Statistics

 • Calls Report(s) & Statistics

 • Graphic Report(s)

 • Export to *.csv, *.pdf

 • Historical Reporting

 • Ticket Reporting

 • Leads Management

 • Realtime Monitor (Desktop)

 • Dashboard (Desktop)

 • Dashboard (Mobile)

 • Tích hợp ứng dụng / Integrations

 • XCS Contact Management (XCM)

 • CTI Pop-up

 • CRM, CMS, ERp, 3rd DB, SaaS

 • Helpdesks Integration

 • E-Commerce Integration

 • Knowledge Base Integration

 • API(s) Integration

 • Dịch vụ mở rộng / Add-ons services

 • Extend Recording Time

 • Customized greetings

 • DID Number

 • Service/Toll Free

 • Gói dịch vụ mở rộng có phí

Enterprise
for Large Team
 • Tinh năng tiêu chuẩn / Standard features

 • Unlimited Concurrent Calls

 • IVR, ACD Queue, MoH

 • Standard call functions

 • Remote Agent

 • Inbound Caller ID

 • Blacklist / Call Blocking

 • PSTN / SIP Trunk

 • SIM Gateway/Box

 • End-Points

 • Voicemail to Email

 • Emergency Mode

 • Business/Non-Business hours

 • Forward to Mobile No.

 • Call Recording

  30 ngày

 • Tính năng nâng cao / Advanced features

 • XCS Agent Desktop (XAD)

 • Click to Call

 • Realtime Monitor (Desktop)

 • Dashboard (Desktop)

 • Dashboard (Mobile)

 • Single Sign On (SSO)

 • IVR Report

 • Định tuyến cuộc gọi / Advanced Call Routing

 • IVR-based call Routing

 • Group-based call Routing

 • Time-based call Routing

 • Round robin call Routing

 • Load balanced Call Routing

 • Randomly Call Routing

 • Skills-based call Routing

 • Chăm sóc khách hàng / Customer Care

 • XCS Contact Management (XCS)

 • CTI Pop-up

 • Ticket Management

 • Solutions

 • Dynamic list

 • Call History

 • Call Script

 • Pause with reasons

 • Call Summary

 • Wrap-up Time

 • IVR Report

 • CSAT (Customer Satisfaction)

 • Queue Transfer / Escalation

 • Bán hàng / Telesales, Telemarketing

 • XCS Contact Management (XCM)

 • Campaign(s) Management

 • Hiding Phone Number

 • Leads assignment

 • CTI Pop-up

 • Questionnaires

 • Call Script

 • Click2Call Dialer

 • Call Back Time

 • CSAT (Customer Satisfaction)

 • Auto Dialer

 • Giám sát & Thống kê / Monitoring & Statistics

 • Calls Report(s) & Statistics

 • Graphic Report(s)

 • Export to *.csv, *.pdf

 • Historical Reporting

 • Ticket Reporting

 • Leads Management

 • Realtime Monitor (Desktop)

 • Dashboard (Desktop)

 • Dashboard (Mobile)

 • Tích hợp ứng dụng / Integrations

 • XCS Contact Management (XCM)

 • CTI Pop-up

 • CRM, CMS, ERp, 3rd DB, SaaS

 • Helpdesks Integration

 • E-Commerce Integration

 • Knowledge Base Integration

 • API(s) Integration

 • Dịch vụ mở rộng / Add-ons services

 • Extend Recording Time

 • Customized greetings

 • DID Number

 • Service/Toll Free

 • Gói dịch vụ mở rộng có phí

Khởi động sự chuyên nghiệp của bạn ngay hôm nay

          Đăng ký              hoặc               Xem demo